Бидний тухай

Алсын хараа (vision)

Хэрэглэгчдээ эрхэмлэн дээдэлж, санхүүгийн бүртгэлийн хэрэгцээг нь бүрэн хангасан үйлчилгээг үзүүлж, хувь хүн болон аж ахуйн нэгж, байгууллагын шийдвэр гаргахад туслах бүртгэлийн системийн платформыг бий болгоно.
Эрхэм зорилго (mission)

Найдвартай, итгэлтэй, тасралтгүй онлайн үйлчилгээгээр мэдээллийн технологийн үр шимийг түгээгч, чиглүүлэгч байгууллага байна.
Үнэт зүйл

  • Мэргэжлийн өндөр түвшин
  • Хэрэглэгчид
  • Дүрэм, журам
  • Нийгмийн хариуцлага